10 January 1998
19980110v-097220-05.jpg, Saturday
Chad, Kathi, Orem, Utah