05 July 2002
20020705v-202050-03.jpg, Friday
birthday, cake, Kayleigh, Thomas